Specialist in betaalbare koopwoningen in Italië
Uw droomhuis op basis van no cure no pay

Opdracht tot dienstverlening

OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING (hierna te noemen: “Overeenkomst”)

 

De ondergetekenden:

 

 1. _____________________________________, wonende te ___________________________________aan de

________________________________,  met burgerservicenummer________________________, te bereiken

op het e-mailadres __________________________en telefonisch via het nummer________________________

(hierna te noemen: “Opdrachtgever”);

en

 

 1. Carmen Joukje Sophia Eikendal-Hazelhoff h.o.d.n. Il Cilento, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01157937, gevestigd te (9718 JN) Groningen aan de Kraneweg nr. 117, (hierna te noemen: “Opdrachtneemster”);

 

(hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”)

 

 

In overweging nemende dat:

 

 1. Opdrachtgever aan Opdrachtneemster te kennen heeft gegeven onroerend goed in Italië te willen kopen;
 2. Opdrachtgever wenst dat Opdrachtneemster hem/haar zal begeleiden bij de aankoop van onroerend goed in Italië;
 3. Opdrachtgever wenst dat Opdrachtneemster bij de koop zal bemiddelen tussen Opdrachtgever en de verkoper;
 4. Opdrachtgever wenst dat Opdrachtneemster hem/haar zal begeleiden bij de totstandkoming van de koopovereenkomst;
 5. het mogelijk is dat Opdrachtgever zal wensen dat Opdrachtneemster hem/haar zal begeleiden bij het bouwen op een bouwperceel dan wel het verbouwen van een onroerend goed;

 

Komen hierbij als volgt overeen:

 

 1. Aankoop onroerend goed
 2. Opdrachtgever verleent aan Opdrachtneemster opdracht tot het verrichten van de diensten vermeld onder lid 2 van dit artikel, bij de aankoop van onroerend goed in Italië, welke opdracht Opdrachtneemster bij dezen aanvaardt, een en ander voor zover daarvan niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken.

 

 1. De volgende diensten zullen door Opdrachtneemster worden verricht:
 • het verstrekken aan Opdrachtgever van alle voor de aankoop benodigde en beschikbare informatie;
 • het organiseren van bezichtigingen;
 • het begeleiden van Opdrachtgever bij de totstandkoming van de (voorlopige) koopovereenkomst;
 • het bemiddelen tussen Opdrachtgever en verkoper met betrekking tot de voorwaarden waaronder de koopovereenkomst tot stand kan komen.

(hierna te noemen: “Aankoop Diensten”)

 

 1. Opdrachtneemster en Opdrachtgever hebben afgesproken dat de door Opdrachtneemster te verrichten Aankoop Diensten worden verricht op basis van no-cure-no-pay. Indien Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst niet tot aankoop van onroerend goed overgaat zal Opdrachtgever geen courtage verschuldigd zijn aan Opdrachtneemster. Wel zal Opdrachtgever eventuele kosten zoals reis- en verblijfkosten, die Opdrachtneemster redelijkerwijs heeft moeten maken, vergoeden.

 

 1. Indien Opdrachtgever overgaat tot koop van onroerend goed is Opdrachtgever aan Opdrachtneemster een courtage verschuldigd ter grootte van 3% van de koopprijs van het gekochte onroerend goed, te vermeerderen met BTW. De courtage bedraagt minimaal € 3.000,00 (exclusief BTW en exclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten). De verschuldigde courtage en eventuele redelijkerwijs gemaakte kosten worden na het passeren van de koopakte door Opdrachtneemster in rekening gebracht aan Opdrachtgever.

 

 1. Bouwproces
 2. Opdrachtneemster en Opdrachtgever hebben afgesproken dat indien Opdrachtgever onroerend goed koopt waarop hij/zij wenst te bouwen dan wel welk onroerend goed hij/zij wenst te verbouwen en indien Opdrachtgever wenst dat de Bouwproces Diensten vermeld onder lid 2 van dit artikel door Opdrachtneemster worden verricht, die Bouwproces Diensten door Opdrachtneemster zullen worden verricht op basis van no-cure-no-pay. Indien de Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst niet overgaat tot bouwen op het aangekochte onroerend goed dan wel het verbouwen van het aangekochte onroerend goed, zal Opdrachtgever geen courtage zijn verschuldigd aan Opdrachtneemster. Wel zal Opdrachtgever eventuele kosten zoals reis- en verblijfkosten, die Opdrachtneemster redelijkerwijs heeft moeten maken, vergoeden.

 

 1. De Bouwproces Diensten betreffen de begeleiding van het bouwproces in zowel Italië als in Nederland, waaronder administratieve ondersteuning (het aanvragen van diverse vergunningen voor bouw en verbouw) en technische ondersteuning (het aanvragen van bouwtechnische tekeningen, bouwkundige rapportage etc.).

 

 1. Indien Opdrachtgever overgaat tot het bouwen op een bouwperceel dan wel het verbouwen van onroerend goed is Opdrachtgever aan Opdrachtneemster een courtage verschuldigd ter grootte van 2% van de bouwsom, te vermeerderen met BTW. De courtage bedraagt minimaal € 3.000,00 (exclusief BTW en exclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten). De verschuldigde courtage en eventuele redelijkerwijs gemaakte kosten worden door Opdrachtneemster in rekening gebracht aan Opdrachtgever zodra de bouw dan wel verbouwing is opgeleverd.

 

 1. Uitvoering van deze Overeenkomst
 2. Opdrachtneemster zal deze Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtneemster aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtneemster worden verstrekt.

 

 1. Opdrachtneemster is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Opdrachtneemster is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

 

 1. Beëindiging Overeenkomst

Beide Partijen hebben het recht deze Overeenkomst te beëindigen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst vóór passage van een koopakte is Opdrachtgever geen courtage verschuldigd aan Opdrachtneemster voor de Aankoop Diensten tenzij er binnen zes maanden na beëindiging van deze Overeenkomst alsnog een koopakte wordt gepasseerd waarbij Opdrachtgever de kopende partij is. Bij beëindiging van deze Overeenkomst vóór aanvang van de bouw dan wel verbouw is Opdrachtgever geen courtage verschuldigd aan Opdrachtneemster voor de Bouwproces Diensten. Opdrachtgeefster dient in dit geval echter wel de door Opdrachtneemster redelijkerwijs gemaakte kosten zoals reis- en verblijfskosten, aan Opdrachtneemster te vergoeden.

 

 1. Slotbepaling
 2. De contractuele relatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtneemster wordt enkel geregeld door deze Overeenkomst. Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Indien één van de artikelen van deze Overeenkomst nietig mocht worden bevonden, blijft deze Overeenkomst voor het overige haar geldigheid behouden.

 

 1. Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken betreffende de hierbij overeengekomen Aankoop Diensten en/of Bouwproces Diensten.

 

 1. Opdrachtgever verklaart met ondertekening van deze Overeenkomst kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Opdrachtneemster die op de achterzijde van de eerste pagina van deze Overeenkomst zijn weergegeven en derhalve dat deze algemene voorwaarden op deze Overeenkomst en elk eventueel hierna tussen Partijen te sluiten overeenkomst van toepassing zijn

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht

Elk geschil tussen Opdrachtgever en Opdrachtneemster zal, ingeval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Groningen. Opdrachtneemster blijft echter wel bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. Op deze Overeenkomst en alle eventueel uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ____________ op _____________

 

 

Opdrachtneemster:                                                                  Opdrachtgever:

 

 

__________________________________                                   __________________________________

Carmen Joukje Sophia Eikendal-Hazelhoff

h.o.d.n. Il Cilento

Cilento Droomhuizen biedt u unieke objecten aan.
U vindt deze nergens anders!

Cilento Droomhuizen

Technisch adviesbureau voor aankoop van onroerend goed in Cilento.
Carmen & Ger Eikendal
Kraneweg 117
98718JN Groningen
050 3131439

© 2017 cilentodroomhuizen.nl

KvK nr.: 01157937

 

Algemene Voorwaarden en Opdracht tot dienstverlening.

Algemene voorwaarden

Opdracht tot dienstverlening

Meer interessante links.

Spazio Architecten: architecten & adviseurs, Nederlands management in Italië.

Mondi: belangenorganisatie voor (potentiële) eigenaren van recreatiewoningen in het buitenland.

Il Giornale
Veel informatie over Italië.

Disclaimer & Privacy

Disclaimer en privacy