Specialist in betaalbare koopwoningen in Italië
Uw droomhuis op basis van no cure no pay

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Carmen Joukje Sophia Eikendal-Hazelhoff h.o.d.n. Il Cilento, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01157937

 

 

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

    Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst   

    tussen Carmen Joukje Sophia Eikendal-Hazelhoff, hierna te noemen

    opdrachtneemster en een opdrachtgever, voor zover van deze vooraarden

    niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.

 

 1. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

    De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de

    overeenkomst door beide partijen. De overeenkomst wordt aangegaan

    voor onbepaalde tijd en eindigt van rechtswege zodra er tussen verkoper

    en opdrachtgever een koopovereenkomst is tot stand gekomen. Dan wel

    conform de bepalingen van artikel 6 van deze voorwaarden.

 

 1. Wijzigen van de overeenkomst
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een

    behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te

    wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de

    overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 1. Indien de wijziging van en/of aanvulling op de overeenkomst financiële

    consequenties zal hebben, zal opdrachtneemster opdrachtgever hierover

    inlichten.

 1. Opdrachtneemster behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde

    prijsstijgingen (waaronder doch niet beperkt tot verhoging van

    belastingen), die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de

    uitvoering ervan, aan opdrachtgever door te berekenen.

               

 1. Betalingsvoorwaarden
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van voornoemde termijn van 14 dagen na de

    factuurdatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim; opdrachtgever

    is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een

    rente verschuldigd van de wettelijke rente +1,5%.

 1. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling

    van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever

    onmiddellijk opeisbaar zijn.

 1. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de

    eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats

    van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt

    opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 1. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 2. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of

    meer van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter

    verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van

    opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever 15% aan incassokosten

    verschuldigd. Indien opdrachtneemster aantoont hogere kosten te hebben

    gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor

    vergoeding door opdrachtgever in aanmerking.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtneemster voor eventuele aanspraken

    van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade

    lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 1. Indien opdrachtneemster aansprakelijk mocht zijn, dan is deze

    aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 1. Indien opdrachtneemster aansprakelijk is voor directe schade, dan is die

    aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat gedeelte van de opdracht

    waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is

    beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van

    opdrachtneemster in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

 1. Opdrachtneemster is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder

    begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade

    door bedrijfsstagnatie.

 1. Opdrachtneemster is niet aansprakelijk voor schade door toedoen van

    derden.

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtneemster tegen alle aanspraken van

    derden, waaronder de redelijke kosten voor rechtsbijstand, die op

    enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die

    opdrachtneemster voor opdrachtgever verricht, tenzij deze aanspraken het

    gevolg mochten zijn van grove nalatigheid of opzet van

    opdrachtneemster.

 1. Opdrachtneemster is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een derde,

    waaronder doch niet beperkt tot de eigenaar van het onroerend goed, na

    totstandkoming van een overeenkomst tussen opdrachtgever en een derde,

    zijn verplichtingen jegens opdrachtgever al dan niet nakomt. 

    Opdrachtgever dient zich in voorkomende gevallen rechtstreeks tot deze

    derde te wenden.

 1. Opdrachtneemster kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor

    het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid,

    volledigheid en actualiteit van de door opdrachtneemster verstrekte

    informatie.

 1. Elke aansprakelijkheid van opdrachtneemster vervalt uiterlijk na 1 jaar,

      nadat de diensten zijn verricht.

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtneemster voor aanspraken van derden

      met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door

      opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering

      van de overeenkomst worden gebruikt.

 

 1. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
 2. Opdrachtneemster heeft het recht de overeenkomst, of wijzigingen ten

    aanzien van de overeenkomst, te beëindigen, in geval de opdracht in strijd

    is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling.

    Opdrachtneemster heeft tevens het recht de overeenkomst te beëindigen

    indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van

    haar onderneming kan schaden.

 1. Opdrachtneemster is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te

    schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst opdrachtneemster ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 1. Indien opdrachtgever de overeenkomst beëindigt, zal opdrachtneemster

    binnen zeven werkdagen na de beëindiging een lijst aan opdrachtgever

    doen toekomen van alle personen aan wie zij informatie bezorgd heeft.

    Sluit opdrachtgever binnen zes maanden na beëindiging van de

    overeenkomst een koopovereenkomst met één van de personen vermeld

    op voormelde lijst of met personen met wie deze in zodanige verhouding

    staan dat het redelijkerwijze valt aan te nemen dat zij, net door die

    verhouding, ook over de verschafte informatie beschikten, dan heeft

    opdrachtneemster recht op de normale courtage die de overeenkomst

    voorziet als de opdracht succesvol zou zijn afgerond, derhalve de

    courtage vermeld in de overeenkomst.

 1. De overeenkomst wordt zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden na

    een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop opdrachtgever in staat

    van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling

    aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de

    beschikkingsbevoegdheid over zijn/haar vermogen verliest, tenzij de

    curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende

    verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

 1. Overmacht
 2. Noch opdrachtgever, noch opdrachtneemster zijn gehouden tot het

    nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe worden gehinderd als

    gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch

    krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende

    opvattingen voor hun rekening komt.

 1. Onder overmacht wordt in de overeenkomst verstaan naast hetgeen

    daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten

    komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtneemster

    geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtneemster niet in

    staat is de verplichtingen na te komen.

 1. Opdrachtneemster heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,

    indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat

    opdrachtneemster haar verplichtingen had moeten nakomen.

 1. Zodra het bestaan van een overmachtsituatie bekend wordt gemaakt,

    zullen partijen in overleg treden over de verder al dan niet te ondernemen

    acties.

 1. Parijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

    verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

 

Cilento Droomhuizen biedt u unieke objecten aan.
U vindt deze nergens anders!

Cilento Droomhuizen

Technisch adviesbureau voor aankoop van onroerend goed in Cilento.
Carmen & Ger Eikendal
Kraneweg 117
98718JN Groningen
050 3131439

© 2017 cilentodroomhuizen.nl

KvK nr.: 01157937

 

Algemene Voorwaarden en Opdracht tot dienstverlening.

Algemene voorwaarden

Opdracht tot dienstverlening

Meer interessante links.

Spazio Architecten: architecten & adviseurs, Nederlands management in Italië.

Mondi: belangenorganisatie voor (potentiële) eigenaren van recreatiewoningen in het buitenland.

Il Giornale
Veel informatie over Italië.

Disclaimer & Privacy

Disclaimer en privacy